Ulrika Jansson

En vinge rörde mitt hår

Material: Trä, galvaniserat stål, LED belysning. Mått: Ben ca 300 cm, hus ca 150 x 180 cm. Offentligt konstverk i Bergskristallparken Norra Tynnered, Göteborg på uppdrag av Göteborg Konst med stöd av Charles Felix Lindbergs donationsfond, 2017

En vinge rörde mitt hår består av tre skulpturer i trä med integrerad belysning som erbjuder bostäder åt fladdermöss, fåglar och insekter. Skulpturerna hämtar sitt utseende från klockstapeln på den närliggande Grevegårdens kyrka. Klockstapeln tycks ha multiplicerat sig och förflyttat sina ättlingar ut i parken, där de fyller en annan funktion än att med kyrkklockans ljud kalla till gudstjänst. Efter mörkrets inbrott tycks skulpturerna själva leva upp när belysningen tänds inne i husen. På ett lågmält sätt lockar konstverken oss att se de varelser i vår omgivning som vi delar livsmiljö med. Allt på jorden består av nätverk där människan är en likvärdig del av ekosystemen och helt beroende av andra arter. Kanske är den insikten en samtida andlighet som är lika viktig för oss att knyta an till som religion är för många människor. Vi lever alla under samma livsvillkor på den här planeten och för vår framtida överlevnad behöver vi utforma våra mänskliga samhällen så att de samtidigt gynnar våra medvarelser. Konstverket synliggör de ”osynliga” vilda grannarna för de boende i området och för barnen på den närliggande förskolan och uppmuntrar dem till att bidra till den biologiska mångfalden genom att bygga fler boplatser och odla blommor som föder pollinerande insekter i rabatter och på balkonger.

Konstverkets tre skulpturer rymmer bon för olika djur:

1. Insekter

Den här skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som står för en stor del av pollineringen av våra grödor. Solitära bin bildar inte samhällen, utan varje hona bygger ett eget bo i en hålighet där hon lägger ägg. Det finns 287 arter av solitärbin i Sverige varav 87 är rödlistade och de är helt ofarliga för människor. Dessa insekter har svårt att hitta boplats och mat på våra välklippta gräsmattor och i parker rensade på buskage och gamla träd.

2. Fåglar

Den här skulpturen rymmer liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. Båda bor gärna i kolonier och kan därför häcka bredvid varandra. Tornseglaren och staren har minskat kraftigt de senaste 30 åren och kategoriseras i Artdatabankens rödlista som sårbara (VU) på grund av brist på boplatser och möjlighet att hitta föda.

3. Fladdermöss och fåglar

Den här skulpturen rymmer bon för fladdermöss, liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. I Sverige finns 19 fridlysta fladdermusarter varav åtta är rödlistade. Fladdermöss gör stor nytta genom att äta skadegörande insekter och myggor. Deras bostäder har minskat kraftigt i antal när grönområden bebyggs och genom att nybyggd arkitektur, till skillnad från äldre trähus, inte rymmer håligheter där djur kan bo.