Ulrika Jansson

Väggäng

Material: Lackerad aluminiumplåt, tegelsten, trä. Västra och södra fasaden på Gustavslundsskolan, Helsingborg, uppdrag av Helsingborgs stad 2017

Med en växande stad och ett förändrat jordbruk har ängsmarken blivit allt mer sällsynt. När ängarna försvinner minskar boplatser och föda för insekter såsom vilda solitära bin som står för en stor del av pollineringen av både odlade och vilda växter. Konstverket Väggäng på Gustavslundsskolans fasad visar ängsblommor som finns eller tidigare har funnits i området kring skolan och som är viktiga för den biologiska mångfalden. Bakom den bildperforerade plåten finns bon för solitära bin av tegelstenar och trä som delvis tillverkats under workshops tillsammans med skolans elever. Konstverket fungerar även som inbrotts- och solskydd för fönstren.

I en tid när jordbruksmarken ofta består av ett fåtal grödor som odlas med bekämpningsmedel kan urbana miljöer erbjuda en fristad för delar av den biologiska mångfalden. Den pedagogiska aspekten av att se och samverka med djur och växter i staden ökar förståelsen för att vi är en del av ett större ekologiskt sammanhang och att vi kan välja att bidra positivt till vår omvärld. Väggäng vill uppmuntra till att återskapa ängar och odla blommor som gynnar pollinerande insekter samtidigt som konstverket också erbjuder bostäder. Det finns 287 arter av solitärbin i Sverige varav 87 är rödlistade och de är helt ofarliga för människor. Solitära bin bildar inte samhällen av arbetare runt en drottning, utan varje hona bygger istället ett eget bo i en hålighet där hon lägger ägg. 

Blommorna som avbildas på plåten är från vänster till höger: Blåklocka, kamomill, smörblomma, slåtterblomma, käringtand, rödklöver, vitklöver, röllika, prästkrage, väddklint, ängsskära.

27 insektsbon i trä tillverkades av elever från årskurs 3, 4 och 5 under en workshop tillsammans med träslöjdslärare Mauritz Sepers och Ulrika Jansson. 

Eleverna monterade insektsbona i hållare som sitter längst ner bakom plåten. Det är främst solitärbin som murarbin, tapetserarbin och citronbi som kan tänkas flytta in i konstverket då de trivs i mänskligt konstruerade insektsbon. Skolan planerar att odla ängsblommor i anslutning till konstverket för att möjliggöra att bina flyttar in och har mat i närheten.